بازی تفاوت 2

نگاهی به دو عکس برای پیدا کردن عناصری که متفاوت است.

گروه شاهد بود.

  • : پیدا کردن تفاوتها.

همه بازی ها
بازی-تفاوت-2
84% عاشق این بازی