ஹாலோவீன் சாதனை விளையாட்டு

இந்த விளையாட்டில் இலக்கு மனித உள்ள ஹாலோவீன் பேய்களை திரும்ப உள்ளது.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : நகர்த்து.
  • : மனித அசுரன் உருமாற்றம்.

அனைத்து விளையாட்டு
ஹாலோவீன்-சாதனை-விளையாட்டு
100% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்