வேறுபாடுகள் விளையாட்டு பயமுறுத்திக்கொண்டிருப்பது

இலக்கு இரண்டு படங்களை இடையே வேறுபடுகிறது கூறுகள் கண்டறிய வேண்டும்.

கட்டுப்பாடுகள்.

  • : வேறுபாடுகள் தேடுதல்.

அனைத்து விளையாட்டு
வேறுபாடுகள்-விளையாட்டு-பயமுறுத்திக்கொண்டிருப்பது
90% இந்த விளையாட்டு நேசிக்கிறேன்