అలంకరించడానికి హౌస్ విచ్

గోల్ హాలోవీన్ కోసం మంత్రగత్తె హౌస్ ఆఫ్ అలంకరించాలని ఉంది. బాగా vou ఆస్వాదించండి!

నియంత్రిస్తుంది.

  • : వస్తువులు కదలడానికి ..

అన్ని ఆట
అలంకరించడానికి-హౌస్-విచ్
91% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను