గేమ్ పజిల్ హాలోవీన్ స్మాష్

సారూప్య వస్తువుల వాటిని అదృశ్యం చేయడానికి మూడు సమూహాలను వాటిని తరలించడానికి మరియు సిద్ధం.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : వస్తువులు తరలించు.

అన్ని ఆట
గేమ్-పజిల్-హాలోవీన్-స్మాష్
100% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను