తేడాలు గేమ్ 2

వేరే అంశాలను కనుగొనడానికి రెండు చిత్రాలు చూడండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : తేడాలు కనుగొనండి.

అన్ని ఆట
తేడాలు-గేమ్-2
85% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను