పాయింట్ మరియు క్లిక్ హాలోవీన్

ఈ ఆట హాలోవీన్ ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : ప్లే.

అన్ని ఆట
పాయింట్-మరియు-క్లిక్-హాలోవీన్
82% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను